REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


sklep.macos.com.pl  prowadzonego przez PPUH Macos spółka cywilna Izabela Dziubak, Anna Machura


z dnia 06.07.2015


I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – konsument - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego MACOS.com.pl  
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www. macos.com.pl  , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – rzeczy, produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.);
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.macos.com.pl
2.2 Sklep sklep.macos.com.pl jest prowadzony przez firmę


PPUH Macos s.c. I. DZIUBAK, A. MACHURA,
Organ rejestrowy CEIDG
Dane adresowe / kontaktowe:
ul. Zabrska 7, 44-100 Gliwice,
NIP: 631-000-64-83
REGON: 271001989
Telefon stacjonarny:  +48 32 239 86 35
Fax:  +48 32 239 86 35
adres poczty elektronicznej: scmacos@op.pl,


2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość;
c) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
c) Chrome 15.x,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
2.5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.macos.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.8. Informacja o cenie podawana na stronie www.macos.com.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Firma PPUH Macos spółka cywilna Izabela Dziubak, Anna Machura może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę PPUH Macos spółka cywilna Izabela Dziubak, Anna Machura za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy PPUH Macos spółka cywilna.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy PPUH Macos spółka cywilna.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy PPUH Macos spółka cywilna.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.macos.com.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą PPUH Macos spółka cywilna Izabela dziubak, Anna Machura Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: Potwierdzenie złożenia zamówienia nr xx, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.macos.com.pl produktów, realizowana jest za pośrednictwem (tylko na terenie Polski):
Poczty Polskiej - czas dostawy maksymalnie 4-5 dni robocze
Koszty wysyłki każdorazowo jest pokazany przed zakończeniem transakcji.
Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2-3 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem) lub wpłynięcia opłaty na konto za złożone zamówienie w naszym sklepie (w przypadku przelewu bankowego). Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.
5.5. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 12.00 oraz w weekendy i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.
 VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego
w ING  Bank Śląski S.A.:  
97 1050 1298 1000 0002 0059 3325
b) wnosząc opłatę za pobraniem u listonosza lub kuriera
 VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem przedmiotowego Towaru. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej.
7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, czyli nie uszkodzonym, nie używanym.  Klient ma obowiązek zwrócić  Towar dla Sklepu Internetowego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie  Towaru przed jego upływem. Na Kupującym spoczywa pokrycie kosztów zwrotu Towaru. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:
PPUH Macos s.c. I. DZIUBAK, A. MACHURA,
ul. Zabrska 7,
44-100 Gliwice
7.3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

7.5 Sklep Internetowy ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy (towaru) z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na końcu regulaminu.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1 Firma PPUH Macos spółka cywilna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.
8.2 W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia zewnętrze należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę, a warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji".
 Kupujący zawsze powinien w obecności kuriera lub listonosza otworzyć paczkę i sprawdzić czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeżeli produkty okażą się uszkodzone (np. pobite, połamane lub porysowane), to należy przy doręczycielu spisać protokół szkody.
8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres scmacos@op.pl. Firma PPUH Macos spółka cywilna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1 Firma PPUH Macos spółka cywilna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę PPUH Macos spółka cywilna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Firmy PPUH Macos spółka cywilna Izabela Dziubak, Anna Machura, ul. Zabrska 7 , 44-100 Gliwice, lub mailowo pod adres scmacos@op.pl
9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5 Firma PPUH Macos spółka cywilna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona danych osobowych.
Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Firmę PPUH Macos spółka cywilna danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu określonym w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 1.Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
 2.Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Firmę PPUH Macos  s.c dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.
 3.Firma PPUH Macos spółka cywilna przekazuje dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności przelewem elektronicznym.
XI. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą PPUH Macos spółka cywilna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Formularz odstąpienie od umowy:
 
Odstąpienie od umowy
Adresat:
PPUH Macos spółka cywilna Izabela Dziubak, Anna Machura
ul. Zabrska 7
44-100 Gliwice  
Gliwice  tel: +48 32 239 86 35
e-mail:  scmacos@op.pl,

Ja/My(*)
……………………………………………………………………………………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (towarów) : ……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

……………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) 

……………………………………………………………………………………
(Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data .............................................………………………………………
(*)Niepotrzebne skreślić.